Menü Kapat

İngilizce Hikaye: Çirkin Ördek Yavrusu

Çirkin Ördek Yavrusu

İngilizce Hikaye Hakkında

İngilizce hikayemiz, ünlü bir hikaye olan Çirkin Ördek Yavrusu hikayesini anlatmaktadır. Çoğunluğu Geniş zaman formunda olan İngilizce hikayemiz orta-uzun uzunluktadır ve çok keyiflidir. İngilizce hikayemizin devamında her paragraf için Türkçe tercümesi de mevcuttur.

İngilizce hikayelerimiz sayesinde İngilizce bilginizi geliştirebilirsiniz.

The Ugly Duckling

Çirkin Ördek Yavrusu

First Stage

İngilizce Hikaye – Birinci Bölüm

İngilizce Hikaye: There is a country in faraway lands. It is lovely summer weather in the country. There is an old farmhouse on a sunny slope. A mother duck sits on her nest near the river. she waits for her eggs.

Türkçe Tercüme: Uzak topraklarda bir ülke vardır. O üllkede güzel yaz havaları vardır. Güneşli bir yamaçta eski bir çiftlik evi vardır. Bir anne ördek nehrin yanındaki yuvasında oturur. O yumurtalarını bekler.

İngilizce Hikaye: At last, one shell cracks and then another and then another. Many little ducks come out and they cry “Peep! Peep!”

Türkçe Tercüme: Sonunda, bir kabuk çatlar daha sonra başka biri ve daha sonra başka biri. Birçok küçük ördek dışarı çıkarlar ve “Peep! Peep!” diyerek ağlarlar.

İngilizce Hikaye: “Quack, quack!” says the mother duck and they all look at the large, green leaves.

Türkçe Tercüme: “Quack, quack!” der anne ördek ve hepsi geniş, yeşil yapraklara bakarlar.

İngilizce Hikaye: “The world is so big!” say the young ducks.

Türkçe Tercüme: “Dünya çok büyük!” der genç ördekler.

İngilizce Hikaye: “It is not the whole world,” says the mother. “Are you all out?” But then, she sees a big egg and sits on her nest again.

Türkçe Tercüme: “O dünyanın tamamı değil,” der anne ördek. “Hepiniz dışarda mısınız?” ancak sonra, O(anne) büyük bir yumurta görür ve tekrar yuvasına oturur.

Second Stage

İngilizce Hikaye – İkinci Bölüm

İngilizce Hikaye: After a while, an old duck visits her and says, “I think this big egg is a turkey’s egg. Take my advice and leave the egg here.”

Türkçe Tercüme: Bir süre sonra, yaşlı bir ördek onu ziyaret eder ve “Bence bu büyük yumurta bir hindi yumurtasıdır. Benm tavsiyeme uyun ve yumurtayı burada terke edin.” der.

İngilizce Hikaye: “No!” says the mother duck and the old duck goes away.

Türkçe Tercüme: “Hayır!” der anne ördek ve yaşlı ördek çekip gider.

İngilizce Hikaye: At last, the large egg cracks and a duckling comes out. It cries, “Peep! Peep!” It is very large, different and ugly. The mother duck looks at it and says, “Yes, I think it is a turkey.”

Türkçe Tercüme: Sonunda, büyük yumurta çatlar ve bir yavru ördek dışarı gelir. Ağlar, “Peep! Peep!” O çok büyüktür, farklıdır ve çirkindir. Anne ördek ona bakar ve “Evet, Bence o bir hindi.” der.

İngilizce Hikaye: The next day, the sun shines brightly on the nest. The mother duck takes her children to the river. They jump in. The little ducks and the ugly duckling swim behind the mother duck.

Türkçe Tercüme: Sonraki gün, güneş yuvanın üstünde parlar. Anne ördek çocuklarını nehre götürür. Onlar göle atlar. Küçük ördekler ve çirkin ördek yavrusu anne ördeğin arkasından yüzerler.

İngilizce Hikaye: “He is not a turkey,” thinks the mother duck, “he uses his legs very well!” She says “Quack, quack! Come with me.” The little ducks go with their mother. They are very happy.

Türkçe Tercüme: “O bir hindi değil,” diye düşünür anne ördek, “O bacaklarını çok iyi kullanıyor!” O(anne ördek), “Quack, quack! Benimle gel.” der. Küçük ördekler anneleriyle giderler. Onlar mutlular.

Third Stage

İngilizce Hikaye – Üçüncü Bölüm

İngilizce Hikaye: The poor ugly duckling grows every day. The other ducklings laugh at him. “He is very big.” they say. His brothers beat and kick him and his mother says, “I don’t like this turkey!” The ugly duckling feels sad. One day, he runs away and sees some little birds. But they are afraid of him. Then, he flies away and comes on a large moor. There he meets some wild ducks. “They are afraid of me because I am very ugly,” he thinks.

Türkçe Tercüme: Zavallı yavru ördek her gün büyür. Diğer yavru ördekler ona gülerler. “O çok büyük.” derler. Onun erkek kardeşleri onu iterler ve ona vururlar ve anne der ki, “Ben bu hindiyi sevmedim.” Çirkin ördek yavrusu üzülür. Bir gün, O kaçar ve bazı küçük kuşlar görür. Ancak onlar ondan korkarlar. Sonra, o uçar ve geniş bir bozkıra gelir. Orada bazı vahşi ördeklere rastlar. “Onlar benden korkar çünkü ben çok çirkinim” diye düşünür.

İngilizce Hikaye: “What kind of a duck are you?” ask the wild ducks. They all come round him. The ugly duckling feels very sad and he doesn’t reply.

Türkçe Tercüme: “Ne çeşit bir ördeksin sen?” diye sorarlar vahşi ördekler. Hepsi onun etrafına gelir. Çirkin ördek yavrusu çok üzülür ve cevap vermez.

İngilizce Hikaye: “You are really very ugly,” say the wild ducks.

Türkçe Tercüme: “Sen gerçekten çok çirkinsin” der vahşi ördekler.

Fourth Stage

İngilizce Hikaye – Dördüncü Bölüm

İngilizce Hikaye: The following day, some men come to the moor. They shoot the birds there. The poor duckling is frightened! He hides and lies very still.

Türkçe Tercüme: Ertesi gün, bazı adamlar gelir bozkıra. Onlar orada kuşları vururlar. Zavallı yavru ördek korkar! O gizlenir ve hareketsiz yatar.

İngilizce Hikaye: In the evening, a storm rises. The ugly duckling arrives at a poor little cottage. He is very tired. He can’t go on anymore. He slips under the door and finds a shelter for the night.

Türkçe Tercüme: Akşam, bir fırtına çıkar. Çirkin ördek yavrusu kötü bir kır evine varır. O çok yorgundur. O hiçbir yere gidemez. O kapının altından kayar ve gece için bir barınak bulur.

İngilizce Hikaye: An old woman, a cat, and a hen live in the cottage. In the morning, they see the duckling. The cat begins to purr and the hen begins to cluck.

Türkçe Tercüme: Kır evinde yaşlı bir kadın, bir kedi ve bir tavuk yaşıyor. Sabah, onlar ördek yavrusunu görürler. Kedi mırlamaya ve tavuk gıdaklamaya başlar.

İngilizce Hikaye: “What a prize!” says the old woman. “Now we can eat duck-eggs.”

Türkçe Tercüme: “Ne güzel ödül!” der yaşlı kadın. “Şimdi ördek yumurtası yiyebiliriz.”

Fifth Stage

İngilizce Hikaye – Beşinci Bölüm

İngilizce Hikaye: The old woman waits for the eggs for three days. But there aren’t any eggs. The duckling sits in the corner. He feels very bad. Suddenly, sunshine and fresh air come into the room. He thinks, “I want to go out and swim again.”

Türkçe Tercüme: Yaşlı kadın üç gün boyunca yumurtalar için bekler. Ancak hiç yumurta yoktur. Yavru ördek köşeye oturur. O çok kötü hisseder. Aniden, güneş ışığı ve temiz hava gelir odaya. O, “Dışarı gitmek ve tekrar yüzmek istiyorum.” diye düşünür.

İngilizce Hikaye: So the duckling leaves the cottage and finds a river. But nobody comes near him because he is very ugly.

Türkçe Tercüme: Böylece ördek yavrusu kır evini terk eder ve bir nehir bulur. Ancak hiç kimse onun yanına gelmez çünkü o çok çirkindir.

İngilizce Hikaye: Autumn comes, and the leaves turn red and gold. The clouds are low in the sky. One evening, he sees many beautiful birds in the sky. They are swans and they have beautiful wings. The swans fly to the warm countries.

Türkçe Tercüme: Sonbahar gelir ve yapraklar kırmızı ve altın rengine döner. Bulutlar gökyüzünde alçalmıştır. Bir akşam, O bir çok güzel kuş görür gökyüzünde. Onlar kuğulardır ve çok güzel tüyleri vardır. Kuğular sıcak ülkelere uçarlar.

İngilizce Hikaye: The ugly duckling hears their strange cry and he repeats it. Then, the swans fly away and the ugly duckling swims in the water. But the water is very cold. After a while, he can’t move his legs.

Türkçe Tercüme: Çirkin ördek yavrusu onların yabancı çığlıklarını duyar ve onu tekrar eder. Sonra, kuğular uçup giderler ve çirkin ördek yavrusu suda yüzer. Ancak su çok soğuktur. Bir süre sonra, o bacaklarını hareket ettiremez.

Sixth Stage

İngilizce Hikaye – Altıncı Bölüm

İngilizce Hikaye: A farmer finds him in the morning. He takes the duckling home. The ugly duckling stays at home for several days. The farmer’s children are afraid of him. They try to catch him. So the poor ugly duckling runs away. He is cold and hungry and sad. But one morning the sun shines upon him.

Türkçe Tercüme: Bir çiftçi sabah onu bulur. O, yavru ördeği alır. Çirkin ördek yavrusu bir kaç gün evde kalır. Çiftçinin çocukları ondan korkarlar. Onlar, onu yakalamaya çalışırlar. Bu yüzden zavallı çirkin ördek yavrusu kaçar. O üşür ve acıkır ve üzülür. Ancak bir sabah güneş onun üzerine doğar.

İngilizce Hikaye: Now his wings are strong. He flaps them and flies high into the sky. He flies to a large garden. He sees three beautiful swans there. The duckling remembers them.

Türkçe Tercüme: Şimdi onun tüyleri güçlüdür. O, onları(kanatlarını) çırpar ve gökyüzüne uçarak yükselir. O, geniş bir bahçeye uçar. O, orada üç tane güzel kuğu görür. Yavru ördek onları hatırlar.

İngilizce Hikaye: “I want to fly with them,” he says. “They can kill me because I am very ugly. But it is really not important…”

Türkçe Tercüme: “Ben onlarla uçmak istiyorum” der. “Onlar beni öldürebilirler çünkü ben çok çirkinim. Ancak bu gerçekten önemli değil…”

Seventh Stage

İngilizce Hikaye – Yedinci Bölüm

İngilizce Hikaye: Then he flies toward the beautiful swans. They see him and rush to meet him. “They will kill me!” thinks the poor duckling. He flies over a small river. Suddenly, he sees his image on the water. He is not a dark, gray, ugly bird. He is a beautiful swan! Now the other swans fly and swim around him. They touch his neck with their beaks for a welcome!

Türkçe Tercüme: Sonra o, güzel kuğulara doğru uçar. Onlar onu görürler ve onunla tanışmak için acele ederler. “Onlar beni öldürecekler!” diye düşünür zavallı ördek yavrusu. O, küçük bir nehrin üstünden uçar. Aniden, suda kendi resmini(yansımasını) görür. O, koyu, gri ve çirkin bir kuş değildir. O, güzel bir kuğudur! Şimdi diğer kuğular uçarlar ve onun etrafında yüzerler. Onlar merhaba demek için gagaları ile onun boğazına dokunurlar!

İngilizce Hikaye: Then, some little children come near the river. “See!” they cry and clap their hands. “There is a new swan, and he is very beautiful!” He feels ashamed and hides his head under his wings.

Türkçe Tercüme: Sonra, bazı küçük çocuklar nehrin yanına gelirler. “Bak!” diye bağırırlar ve alkışlarlar. “Yeni bir kuğu var ve o çok güzel!” O, utanır ve başını kanatlarının altına saklar.

İngilizce Hikaye: So don’t forget, a poor little ugly duckling can one day become a beautiful swan!

Türkçe Tercüme: Bu yüzden unutma, zavallı çirkin bir ördek yavrusu, bir gün güzel bir kuğu olabilir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hoşgeldiniz

www.000webhost.com