Menü Kapat

İngilizce Hikaye: Arthur Conan Doyle

Arthur Conan Doyle

Hikaye Hakkında

İngilizce hikayemiz, ünlü roman Sherlock Holmes’un yazarı olan Arthur Conan Doyle’un hayatını kısaca anlatmaktadır. Genellikle Geçmiş zaman formunda olan İngilizce hikayemiz orta uzunluktadır ve keyiflidir. İngilizce hikayemizin devamında her paragraf için Türkçe tercümesi de mevcuttur.

İngilizce hikayelerimiz sayesinde İngilizce bilginizi geliştirebilirsiniz.

ARTHUR CONAN DOYLE

First Stage

İngilizce Hikaye – Birinci Bölüm

Arthur Conan Doyle was born in the capital of Scotland, Edinburgh. His father, Charles E. Doyle, was an artist and architect by profession, but he worked as a clerk in an office. The father died young and the Doyles were very poor.

Arthur Conan Doyle İskoçya’nın başkenti Edinburg’da doğdu. Babası Charles E. Doyle, ressam ve mimardı ancak bir ofiste yazman olarak çalışırdı. baba genç yaşta öldü ve Doyle’lar çok fakirdiler.

Arthur’s mother was a very good story-teller and he remembered her fantastic stories all his life. The talent of story-telling was inherited by Arthur from his mother and it helped him as a writer. During his school years he read much, and he often told his school friends long and interesting stories, getting cakes and sweets for that.

Arthur’un annesi çok iyi bir hikaye anlatıcısıydı ve O(Arthur), tüm hayatı boyunca onun(annesinin) anlattığı etkileyici hikayeleri hatırladı. Hikaye anlatma yeteneği Arthur’a annesinden miras kalmıştır ve o bir yazar olarak ona yardımcı olmuştur. Okul yılları boyunca çok okur ve okul arkadaşlarına kek ve şeker karşılığında sık sık uzun ve ilginç hikayeler anlattı.

After leaving school Conan Doyle became a student of the medical faculty at the university of Edinburgh. In this third year of studies he went as a ship doctor to the Arctic and upon graduating from the university, he again went in a ship to western Africa.

Okuldan sonra Conan Doyle Edinburgh Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci olarak başladı. Eğitiminin üçüncü yılında bir gemi doktoru olarak Kuzey Kutup Bölgesi’ne gitti ve mezun olduktan sonra tekrar bir gemide Batı Afrika’ya gitti.

Second Stage

İngilizce Hikaye – İkinci Bölüm

He began his medical practice in a small English town Southsea, where he spent eight years. In 1887, he published his first detective story “A study in Scarlet”. Its main characters were Sherlock Holmes and Dr. Watson, and they became the most popular characters of a great many of Conan Doyle’s stories.

O, sekiz yılını harcadığı küçük bir İngiliz kasabası olan Soutsea’de pratisyen olarak başladı. 1887 yılında ilk dedektif hikayesi olan “A study in Scarlet(Scarlet’te Bir Çalışma)”i yayınladı. Onun ana karakteri Sherlock Holmes ve Dr. Watson’dı ve bir çok Conan Doyle hikayesinin en popüler karakterleri olmaya başladılar.

“A scandal in Bohemia” opened a collection of detective stories under the title “The Adventures of Sherlock Holmes”. The story was published in 1891 and soon after that Baker Street became the well-known address of Sherlock Holmes.

“A Scandal in Bohemia (Bohemia’da Bir Skandal)”, “The Adventures of Sherlock Holmes (Sherlock Holmes Maceraları)” başlığı altındaki dedektif hikayeleri koleksiyonunu başlattı. Hikaye 1891 yılında yayınlandı ve kısa zaman sonra Baker Street, Sherlock Holmes’ün iyi bilinen adresi olmaya başladı.

The readers asked for more and more stories about Sherlock Holmes and for two years Conan Doyle wrote them. When he had written about twenty stories with Sherlock Holmes as the main detective, he was so tired of these stories that he decided “ to kill Sherlock Holmes”. He wrote a story, which he named “Holmes’s last case” (1893). In this story Holmes was killed during his struggle with Professor Moriarty. The writer hoped that after that he could begin writing other books.

Okuyucular, Sherlock Holmes hakkında daha çok ve daha çok hikaye istediler ve iki yıl boyunca Conan Doyle onları yazdı. Asıl Dedektif olarak Sherlock Holmes ile yaklaşık yirmi hikaye yazmış olduğu zaman, bu hikayelerden çok yorularak Sherlock Holmes’ü öldürmeye karar verdi. Adı, “Holmes’s last case (Holmes’ün son dosyası)” (1893) olan bir hikaye yazdı. Bu hikayede Holmes, Profesör Moriarty ile olan mücadelesi sırasında öldürüldü. Yazar bundan sonra diğer kitapları yazmaya başlamayı ümit etti.

Third Stage

İngilizce Hikaye – Üçüncü Bölüm

But the readers did not wish to lose their favourite character and ten years later the famous detective appeared again. In 1901 –1902 one of Conan Doyle’s best stories “The hound of the Baskervilles” was published.

Ancak okuyucular en sevdikleri karakterlerini kaybetmek istemediler ve on yıl sonra ünlü dedektif tekrar ortaya çıktı. 1901-1902 yıllarında Conan Doyle’un en iyi hikayelerinden biri olan “The hound of the Baskervilles (Baskervillerin Av Köpeği)” yayınlandı. 

In 1891 Conan Doyle gave up his medical work and devoted all his time to his literary activity. He also travelled much. He visited Europe, the USA and Egypt. In Norway he met Jerome K. Jerome, who wrote about that fact in one of his books.

1891’de Conan Doyle medikal işini bıraktı ve tüm zamanında edebi aktivitelerine sadık kaldı. O, ayrıca çok fazla yolculuk da yaptı. Avrupa’yı, Amerikayı ve Mısır’ı ziyaret etti. Norveç’te, kitaplarından birinde bu gerçeği yazan Jerome K. Jerome’la tanıştı.

Beside detective stories, Conan Doyle also wrote historic novels, war books and an anticolonial book about the Belgian Congo. His two fantastic stories “The lost world” (1912) and “The Poisoned Belt” (1913) were quite successful.

Dedektif öykülerinin yanı sıra Conan Doyle ayrıca tarihi romanlar, savaş kitapları ve Belçikalı Kongo hakkında bir antikolonyal kitap yazdı. İki harika öyküsü “Kayıp dünya” (1912) ve “Zehirli Kuşağı” (1913) oldukça başarılıydı.

Fourth Stage

İngilizce Hikaye – Dördüncü Bölüm

All his life Conan Doyle liked sports, he skied, played golf and went in for boxing.

Conan Doyle tüm hayatı boyunca sporları sevdi, kaydı, golf oynadı ve boksa gitti.

He died in 1930, After his death, the famous detective Sherlock Holmes, together with his friend Dr. Watson, continued to live on the pages of Conan Doyle’s books. They are among the favourite characters of English literature.
Tourists coming to London always go to visit Bakers street to see the house where Sherlock Holmes lived.

1930’da öldü, Ölümünden sonra, ünlü dedektif Sherlock Holmes, arkadaşı Dr. Watson ile birlikte, Conan Doyle’un kitaplarının sayfalarında yaşamaya devam etti. Onlar İngiliz edebiyatının favori karakterleri arasındadır. Londra’ya gelen turistler, Sherlock Holmes’un yaşadığı evi görmek için Bakers caddesini ziyaret ediyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hoşgeldiniz

www.000webhost.com